Lê Chiêu Bích, T. ., H. . Huỳnh Anh Thi, P. . Đoan Vi, và Đỗ . Châu Minh Vĩnh Thọ. “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3614.