Thị Thu Huyền, N. ., T. Thị Yến Nhi, N. . Ngọc Mai Trúc, B. . Thị Phương Thảo, và N. . Thị Thu Thủy. “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3626.