Huyền Sanh, S. ., L. . Ngọc Diễm, N. . Ngọc Chi Lan, N. . Hoàng Ngân, và L. . Minh Hoàng. “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3627.