Quốc Doanh, N. ., D. . Thị Thu Trà, N. . Hương Giang, V. . Kim Duy, N. . Thanh Thảo, L. . Thị Thanh Xuân, N. . Ngọc Anh, P. . Thị Quân, T. . Thị Kim Nhung, N. . Thị Quỳnh, và N. . Thị Liên Hương. “TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3648.