Vũ , T. H. ., H. V. . Nguyễn, T. H. T. . Trần, T. T. N. Luyện, T. K. P. Đoàn, T. L. A. . Lương, H. B. . Nguyễn, Đức P. . Trần, và N. H. . Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4613.