Trương, V. Đạt, T. H. T. . Đoàn, H. L. . Dương, N. H. B. Phan, Q. A. . Trần, V. N. . Bùi, V. T. . Dương, và T. T. H. . Dương. “CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4632.