Phạm , T. Q. ., N. A. . Nguyễn, T. T. X. . Lê, T. K. N. . Tạ, T. T. . Nguyễn, Q. D. . Nguyễn, T. M. H. . Phan, T. Q. . Nguyễn, và N. A. . Đàm. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4634.