Trần , K. S. ., T. T. . Lại, H. T. . Ngô, Đặng Đăng K. . Trần, T. M. . Phạm, T. B. P. . Trần, T. T. N. . Đoàn, và T. K. . Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4642.