Nguyễn, V. T. ., T. H. . Nguyễn, T. H. T. . Trần, N. B. . Đào, T. K. P. . Đoàn, T. L. A. . Lương, Đình M. . Phạm, và T. H. . Vũ. “HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4644.