Phạm , H. K. ., Q. H. Dương, Q. D. . Nguyễn, T. H. T. . Trần, và V. K. . Vũ. “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4649.