Hồ, T. P., Đức D. . Nguyễn, V. T. . Hoàng, Đình S. H. . Nguyễn, H. V. . Phạm, và T. T. . Nguyễn. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4654.