Đinh , V. H. ., T. H. . Hoàng, X. T. . Đỗ, V. L. . Nguyễn, T. M. H. . Bạch, N. L. . Huỳnh, T. T. . Phạm, V. H. . Cao, và T. Định . Nguyễn. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5282.