Hoàng, T. N. L. ., S. T. . Trần, T. T. G. . Phan, T. K. P. . Đoàn, T. C. . Nguyễn, T. C. . Nguyễn, T. T. H. . Đoàn, D. C. . Trần, và D. C. . Trần. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5306.