Huỳnh , G. ., T. L. . Lê, P. H. N. . Nguyễn, và T. A. . Đặng. “TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5320.