Trần, A. T. ., T. H. Trần, T. H. . Nguyễn, V. T. . Lê, T. K. . Lê, và Đức V. . Phạm. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5492.