Nguyễn, H. N. ., Q. Ân . Nguyễn, và Đức T. Đỗ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TƯỚI MÁU NÃO ÁP DỤNG PHẦN MỀM RAPID Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO HỆ TUẦN HOÀN NÃO TRƯỚC”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5496.