Nguyễn, T. N. Y. ., T. L. L. . Đinh, Đình C. . Dương, Đinh N. Nguyễn, và T. A. . Nguyễn. “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MYXOCOCCUS STIPITATUS GL41 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5517.