Nguyễn, T. M. T., P. D. . Nguyễn, và K. H. . Tăng. “XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA CAO CHIẾT NƯỚC BÀI THUỐC SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5519.