Trần , T. M. L. ., X. P. . Trần, T. Q. H. . Nguyễn, V. T. . Trương, T. H. H. . Hòa, T. P. L. . Nguyễn, và T. T. H. . Vũ. “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5520.