Đặng, T. N., T. N. H. Bùi, T. T. H. Nguyễn, H. Đông Nguyễn, T. T. Nguyễn, và T. Y. Hoàng. “ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 530, số p.h 1, Tháng Chín 2023, doi:10.51298/vmj.v530i1.6571.