Trần, M. B., Q. H. Hà, V. D. Bùi, T. L. G. Nguyễn, Q. Q. Nguyễn, T. P. N. Hoàng, và Đoàn D. Nguyễn. “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 530, số p.h 1, Tháng Chín 2023, doi:10.51298/vmj.v530i1.6572.