Võ , T. T., P. V. T. Đặng, T. Đức Nguyễn, và T. P. Võ. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 530, số p.h 1, Tháng Chín 2023, doi:10.51298/vmj.v530i1.6579.