Nguyễn , C. T. ., Đình T. . Lê, B. H. P. . Nguyễn, X. T. . Trần, M. T. . Nguyễn, và V. P. . Nguyễn. “BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7119.