Nguyễn , T. T. ., N. H. . Vũ, Q. H. . Nguyễn, Đăng T. . Mạc, N. N. . Nguyễn, M. H. . Trần, và T. Q. . Nguyễn. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7169.