Trần , T. A. ., K. T. Trần, Q. D. . Phùng, T. P. . Nguyễn, và H. A. . Trần. “CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7176.