Vũ , T. H. ., T. T. . Nguyễn, L. H. . Trịnh, T. L. . Nguyễn, T. L. A. . Lương, và T. K. T. . Hồ. “KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8336.