Nhuien, V. K., Q. T. Mai, và V. H. Nguyễn. “LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 2, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i2.8490.