Phan, H. G., Đức T. Vũ, Đăng L. Vũ, H. Đức Trương, và Đình H. Trịnh. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 2, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i2.8501.