Vũ , M. T. ., Đức P. Đỗ, V. T. . Lưu, H. V. . Hoàng, M. H. . Lê, Đức H. . Nguyễn, và Đức L. . Duong. “KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8556.