Nguyễn , V. T. ., Q. Đạt . Ngô, H. T. . Nguyễn, và H. N. T. . Nguyễn. “XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8558.