Phạm, T. H. Y., T. L. Đinh, và T. H. Lại. “TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ ‘THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 537, số p.h 2, Tháng Tư 2024, doi:10.51298/vmj.v537i2.9217.