Nguyễn, Q. T., T. H. P. Nguyễn, T. T. Mai, H. N. Mai, và K. M. Thái. “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9585.