Nguyễn, M. N., T. A. Đỗ, V. T. Nguyễn, M. H. Nguyễn, T. T. H. Đinh, và V. T. Hoàng. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9603.