Trịnh , N. H. G., T. M. C. Nghiêm, X. A. Nguyễn, Q. V. Đặng, và V. T. La. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – MFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 2, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i2.9785.