Trần, L. M. T., N. T. M. Trần, B. T. T. Nguyễn, và H. T. H. Huỳnh. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 2, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i2.9827.