Vũ, Đức B., H. L. H. Lê, T. Đạt Tạ, T. N. Trần, T. L. Trần, T. O. Nguyễn, và H. V. Nguyễn. “KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 2, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i2.9833.