Đào, Đức T., và V. N. Đoàn. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC DƯỚI 10 MM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9895.