Thái, N. H., và Đại M. Trần. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ HOÀNH (BOCHDALEK) BẨM SINH XUẤT HIỆN MUỘN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9903.