Quang Vĩnh, Nguyễn, Phạm Bá Nhất, Nguyễn Đức Sơn, và Nguyễn Thu Hà. “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN”. Tạp chí Y học Việt Nam 505, no. 1 (Tháng Chín 11, 2021). Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1021.