Lê, Đức Mạnh, Trung Kiên Nguyễn, và Thành Bắc Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10222.