Nguyễn, Tấn Lực, Tiến Công Bùi, Trọng Khoa Mai, Văn Trung Cao, Tiến Mạnh Nguyễn, Hải Yến Nguyễn, và Văn Thái Phạm. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10225.