Nguyễn, Thành Chung, Thị Nhàn Nguyễn, Thị Huyền Vũ, Ngọc Mai Lương, và Thị Quỳnh Dương. “ TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10257.