Lê, Văn Huấn, Thanh Liêm Nguyễn, Nguyễn Đăng Khoa Lê, và Minh Chín Huỳnh. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10259.