Phạm, Văn Minh, và Thị Minh Thu Phạm. “ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO SAU CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10260.