Bùi, Ngọc Hoàng, Thị Mai Ly Nguyễn, Trung Tuyến Nguyễn, và Đình Hiếu Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10270.