Lê, Đình Công, Văn Sang Nguyễn, Văn Hùng Ngô, Văn Long Nguyễn, và Văn Hưởng Hoàng. “CAN THIỆP ĐIỆN QUANG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG MẬT SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10271.