Nguyễn, Trọng Hà, Thị Trang Đỗ, Hoàng Giang Nguyễn, Thị Hoài Trang Phan, và Bá Vượng Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10273.