Thu Hà, Nguyễn, Trần Văn Toàn, và Nguyễn Đức Sơn. “GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH”. Tạp chí Y học Việt Nam 505, no. 2 (Tháng Chín 13, 2021). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1109.