Thị Vân, Nguyễn, và Phạm Văn Minh. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN”. Tạp chí Y học Việt Nam 507, no. 1 (Tháng Chạp 16, 2021). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1368.