Thu Soan, Hoàng, Vũ Tiến Thăng, Vi Thị Phương Lan, Khương Hoàng Anh, và Đỗ Cảnh Dương. “GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2321.